Napędzanie cyfryzacji i automatyzacji (2015)

Globalni producenci dywersyfikują metody finansowania technologii cyfrowych

To enlarge the infographic click here.

Siemens Financial Services (w Polsce: Siemens Finance) opublikował nowe badanie analizujące, w jaki sposób globalne firmy produkcyjne korzystają z innowacyjnych metod finansowania, by dzięki cyfryzacji i automatyzacji procesów wykorzystywać możliwości rynkowe. Badanie zostało przeprowadzone wśród menedżerów ds. finansowych w branży produkcyjnej w 13 krajach. Pokazuje ono, że producenci na całym świecie zgłaszają potrzebę inwestowania w technologie nowej generacji, aby zmierzyć się z czterema kluczowymi wyzwaniami swojego sektora. Są to: 1) zwiększanie mocy produkcyjnych i elastyczności, by sprostać zmieniającemu się popytowi i zwiększać sprzedaż; 2) poprawa jakości obsługi klienta przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów produkcyjnych; 3) poprawa konkurencyjności poprzez polepszenie jakości produktów i szerszą ofertę produktową, oraz 4) optymalizacja efektywności, kontroli kosztów i elastyczności produkcyjnej dzięki automatyzacji i cyfryzacji procesów.

Aby sprostać tym wyzwaniom, producenci w coraz większym stopniu dywersyfikują metody finansowania, dzięki czemu mogą pozwolić sobie na zastosowanie innowacyjnych technologii cyfrowych. Czterech na pięciu respondentów uważa, że szeroki wybór metod finansowania jest „ważny”, „bardzo ważny” lub „mający kluczowe znaczenie” dla rozwoju ich firm. Ponad jedna trzecia respondentów spodziewa się, że w ciągu kolejnych dwóch lat dojdzie do dalszej dywersyfikacji wykorzystywanych przez nich metod i źródeł finansowania. Najczęściej wymienianą metodą finansowania nabywanej technologii były rozwiązania pozabankowe. Są one znacznie bardziej popularne od tradycyjnych pożyczek – na przestrzeni ostatnich dwóch lat siedmiu na dziesięciu respondentów korzystało z pozabankowych metod finansowania, by nabyć niezbędne nowe technologie.

Kluczowa rola, jaką pozakredytowe rozwiązania finansowe odgrywają w inwestowaniu, wynika z tego, że uwzględniają one całkowity koszt posiadania niezbędnej technologii (nie tylko koszt zakupu, ale również eksploatacji, koszty serwisowe etc). Umożliwia to wiarygodne planowanie finansowe i bardziej precyzyjne wyliczenia kosztu jednostkowego produkcji. Płatności mogą zostać dostosowane do oczekiwanych oszczędności kosztów lub korzyści w zakresie efektywności uzyskiwanej dzięki nowo nabytej technologii. Możliwe jest zatem finansowo zrównoważone inwestowanie w cyfryzację i automatyzację procesów. Ważne jest nie tylko poszerzanie puli dostępnych funduszy – szybkość i łatwość, z jakimi podejmuje się decyzje oraz załatwia formalności związane z pozakredytowym rozwiązaniem finansowym pozwala producentom działać sprawnie i wykorzystywać rynkowe okazje.