Leasing operacyjny pozabilansowy

Leasing operacyjny definiowany jest przez IAS 17 jako leasing nie będący leasingiem finansowym. Jest to umowa, na podstawie której Finansujący ujmuje i amortyzuje przedmiot leasingu w swoim bilansie. Płatności są traktowane jak dochód/ wydatki. Aby odróżnić leasing operacyjny od leasingu finansowego, IAS 17 podaje szereg kryteriów. W zależności od kraju, występuje wiele różnic wynikających z odmienności obowiązujących w nim przepisów. W Polsce decydujące znaczenie o tym, czy leasing jest finansowy, czy operacyjny (pod względem bilansowym) mają zapisy w Ustawie o Rachunkowości. Leasing operacyjny jest zwykle stosowany w przypadku krótkoterminowego leasingu urządzeń. Klient może korzystać z urządzenia tylko przez część okresu użytkowego danego aktywa.

Leasing operacyjny pozabilansowy nie jest uwzględniany w bilansie Klienta, co poprawia wskaźniki rentowności a jednocześnie nie pogarsza wskaźników zadłużenia, co poprawia wizerunek przedsiębiorstwa.

W leasingu operacyjnym pozabilansowym zarówno dla celów podatkowych, jak też księgowych kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego jest cała rata leasingu. Leasing operacyjny pozabilansowy jest usługą w rozumieniu ustawy o VAT i podatku akcyzowym, co oznacza, że każda rata leasingu obciążona jest stawką VAT w wysokości 23%. Rozliczenie VAT następuje na zasadach ogólnych z wyłączeniem umów, których przedmiotem są samochody osobowe. Klasyfikacja leasingu jako pozabilansowego zawsze leży po stronie Państwa audytora.